КОМАНДА777 (komanda777) wrote,
КОМАНДА777
komanda777

Выборы, подготовка к зиме, социальная защита и справедливость. Что происходит и что делать...9 августа в Киеве под руководством Председателя СПУ народного депутата Николая Рудьковского состоялось расширенное заседание Политического исполнительного комитета Социалистической партии Украины с участием первых секретарей областных комитетов СПУ и Председателя ЦКК СПУ Николая САЛТАНОВСКИЙ.
Участники заседания заслушали и обсудили информацию председателя СПУ Николая Рудьковского относительно нынешней ситуации в Украине.
В выступлениях руководителей областных организаций СПУ звучало беспокойство пассивностью власти по подготовке к предстоящей зиме, тогда как проблемы обеспечения страны энергоносителями, в частности, природного газа для нужд населения и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, остаются совершенно не решенными. Зато парламентские политсилы занимаются лишь подготовкой к предстоящим выборам в Верховную Раду.

Перевод на русский язык ниже.
9 серпня в місті Києві під керівництвом Голови СПУ народного депутата Миколи Рудьковського відбулося розширене засідання Політичного виконавчого комітету Соціалістичної партії України за участі перших секретарів обласних комітетів СПУ і Голови ЦКК СПУ Миколи Салтановського.

Учасники засідання заслухали і обговорили інформацію Голови СПУ Миколи Рудьковського стосовно нинішньої ситуації в Україні. У виступах керівників обласних організацій СПУ звучало занепокоєння пасивністю влади щодо підготовки до майбутньої зими, тоді як проблеми забезпечення країни енергоносіями, зокрема, природним газом для потреб населення і підприємств житлово-комунального господарства, залишаються абсолютно не вирішеними. Натомість парламентські політсили переймаються лише підготовкою до майбутніх виборів у Верховну Раду.

«Сьогодні владі не про вибори треба думати, а найперше – готуватися до зими, яка буде надзвичайно складною», - зауважив Микола Рудьковський. Влада врешті-решт має припинити перекладати всі тяготи нинішньої кризи на простий народ. А саме це нині спостерігається повсякчас. Карколомне підвищення комунальних тарифів для населення, запровадження т.зв. військового податку, протягування у Верховній Раді законопроектів в інтересах олігархів, оголошення нового етапу «тотальної» приватизації – все це лягає не підйомним тягарем на плечі малозабезпечених громадян, знищуючи будь-яку довіру до нинішньої влади.

Учасники засідання Політвиконкому Соцпартії України визначили ключові напрямки роботи партії із захисту конституційних прав та інтересів простих людей в умовах подальшого загострення соціально-економічної кризи, продовження збройного протистояння на Сході України.

У зв’язку з оголошеними Президентом намірами провести позачергові парламентські вибори восени цього року учасники засідання висловилися за обов’язкову необхідність внесення змін до чинного виборчого законодавства, проведення виборів за пропорційною системою з відкритими партійними списками. Наразі Голова СПУ Микола Рудьковський поінформував про перспективи прийняття такого закону нинішнім складом парламенту, підкресливши, що представники як попередньої, так і чинної влади, не зацікавлені у змінах виборчого законодавства. Олігархам вигідно зберегти мажоритарну виборчу систему і закриті партійні списки, що забезпечить їм і їхнім ставленикам депутатські мандати в новому складі Верховної Ради, зазначив Голова СПУ, наголосивши, що буде добиватися прийняття зареєстрованого ним законопроекту, де передбачено всі вимоги Соцпартії України стосовно закону про вибори.

Член Політвиконкому перший секретар Полтавського обкому СПУ Степан Бульба у своєму виступі виклав пропозиції вчених-науковців щодо величини прохідного бар’єру для партій при виборах за пропорційною системою. Виходячи з правил і законів логіки і теорії обробки інформації, величина виборчого бар’єру має залежати від кількості партій, що беруть участь у виборах, і при цьому бути такою, щоб забезпечити врахування волевиявлення щонайменше конституційної більшості виборців - 67%, - наголосив Сепан Бульба. (Детальніше - у цьому номері "Трудової Полтавщини", у статті "Яким має бути прохідний бар'єр". – Ред.).

Голова СПУ народний депутат Микола Рудьковський цілком підтримав зауваження науковців, узявши їх до використання при остаточному опрацюванні законопроекту про вибори до Верховної Ради.

Керівники обласних організацій СПУ погодилися з пропозицією Миколи Рудьковського щодо проведення невдовзі розширеного засідання Політвиконкому СПУ, на якому буде розглянуто конкретний план участі соціалістів у майбутніх виборах до Верховної Ради, на основі реальних обставин і виборчого закону.

У ході засідання неодноразово наголошувалося, що Соцпартія продовжить наполегливу роботу по об’єднанню всіх лівих і лівоцентристських сил України для безумовної перемоги на майбутніх виборах і забезпечення їхнього представництва у новому складі Верховної Ради, з метою захисту інтересів простих громадян, розбудови соціально справедливої України - держави європейського типу.

Приємно відзначити, що розширене засідання Політичного виконавчого комітету СПУ відбувалося в дружній, конструктивній атмосфері, що вже стало традицією після ХХ з’їзду Соціалістичної партії України.

Источник

Перевод google:


9 августа в Киеве под руководством Председателя СПУ народного депутата Николая Рудьковского состоялось расширенное заседание Политического исполнительного комитета Социалистической партии Украины с участием первых секретарей областных комитетов СПУ и Председателя ЦКК СПУ Николая САЛТАНОВСКОГО.

Участники заседания заслушали и обсудили информацию председателя СПУ Николая Рудьковского относительно нынешней ситуации в Украине. В выступлениях руководителей областных организаций СПУ звучало беспокойство пассивностью власти по подготовке к предстоящей зиме, тогда как проблемы обеспечения страны энергоносителями, в частности, природного газа для нужд населения и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, остаются совершенно не решенными. Зато парламентские политсилы занимаются лишь подготовкой к предстоящим выборам в Верховную Раду.


«Сегодня власти не о выборах надо думать, а прежде всего - готовиться к зиме, которая будет чрезвычайно сложной», - отметил Николай Рудьковский. Власти в конце концов должен прекратить перекладывать все тяготы нынешнего кризиса на простой народ. А именно это сейчас наблюдается постоянно.
Сногсшибательное повышение коммунальных тарифов для населения, введение т.н. военного налога, протягивания в Верховной Раде законопроектов в интересах олигархов, объявления нового этапа «тотальной» приватизации - все это ложится неподъемным грузом на плечи малообеспеченных граждан, уничтожая всякое доверие к нынешней власти.

См. Николай Рудьковский:  Не приватизация сейчас нужна Украине, а национализация!

Участники заседания Политисполкома Соцпартии Украины определили ключевые направления работы партии по защите конституционных прав и интересов простых людей в условиях дальнейшего обострения социально-экономического кризиса, продолжение вооруженного противостояния на Востоке Украины.

В связи с объявленным Президентом намерениями провести внеочередные парламентские выборы осенью этого года участники заседания высказались за обязательную необходимость внесения изменений в действующее избирательное законодательство, проведение выборов по пропорциональной системе с открытыми партийными списками.

Председатель СПУ Николай Рудьковский сообщил о перспективах принятия такого закона нынешним составом парламента, подчеркнув, что представители как предыдущей, так и нынешней власти, не заинтересованы в изменениях избирательного законодательства. Олигархам выгодно сохранить мажоритарную избирательную систему и закрытые партийные списки, обеспечит им и их ставленникам депутатские мандаты в новом составе Верховной Рады, отметил Председатель СПУ, подчеркнув, что будет добиваться принятия зарегистрированного им законопроекта, где предусмотрены все требования Соцпартии Украины относительно закона о выборах.

Член Политисполкома первый секретарь Полтавского обкома СПУ Степан Бульба в своем выступлении изложил предложения ученых-ученых относительно величины проходного барьера для партий при выборах по пропорциональной системе. Исходя из правил и законов логики и теории обработки информации, величина избирательного барьера должно зависеть от количества партий, участвующих в выборах, и при этом быть такой, чтобы обеспечить учет волеизъявления менее конституционного большинства избирателей - 67%, - отметил Сепан Бульба . (Подробнее - в этом номере "Трудовой Полтавщины", в статье "Каким должен быть проходной барьер". - Ред.).

Председатель СПУ народный депутат Николай Рудьковский полностью поддержал замечания ученых, взяв их к использованию при окончательном обработке законопроекта о выборах в Верховную Раду.

Руководители областных организаций СПУ согласились с предложением Николая Рудьковского о проведении вскоре расширенного заседания Политисполкома СПУ, на котором будет рассмотрен конкретный план участия социалистов в предстоящих выборах в Верховную Раду, на основе реальных событий и избирательного закона.

В ходе заседания неоднократно отмечалось, что Соцпартия продолжит настойчивую работу по объединению всех левых и левоцентристских сил Украины для безусловной победы на предстоящих выборах и обеспечения их представительства в новом составе Верховной Рады, с целью защиты интересов простых граждан, развития социально справедливой Украины - государства европейского типа.


Приятно отметить, что расширенное заседание Политического исполнительного комитета СПУ происходило в дружеской, конструктивной атмосфере, уже стало традицией после ХХ съезда Социалистической партии Украины

Tags: ВРУ, Официоз
Subscribe

Buy for 1 000 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments